0 Kč

 Obchodní podmínkyI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 
 Tyto obchodní podmínky (dále OP) podnikatele Barbora Bouřilová, fakturační adresa Vančurova 52, Klatovy 33901, dodací adresa: Vančurova 52, Klatovy 33901 ičo: 04911776 , č.ú.: 9400426001/5500 (dále prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vznikající při koupi zboží od prodávajícího a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hnizdo-zdravych-chuti.cz (dále webové stránky) a to také prostřednictvím webového rozhraní. Ustanovení OP jsou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat a takové změny jsou platné i účinné okamžikem jejich uveřejnění na webových stránkách prodávajícího. Kupující bere na vědomí obsah OP a akceptuje závaznost OP okamžikem, kdy učiní objednávku zboží u prodávajícího.   
 
 
II. OBECNÉ ZÁKONNÉ INFORMACE A PROHLÁŠENÍ
 
 Kupujícímu se poskytují dále uvedené informace a kupující činí dále uvedená prohlášení, v souladu s platnými právními předpisy. Základními právními předpisy, upravujícími prodej zboží, jsou: zákon č. 40/1964 Sb. „občanský zákoník“, zákon č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ a zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“.  
 Podle §53, odst. (2) občanského zákoníku kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku, umožňujících individuální jednání. Podle §53, odst. (3) až (10) občanského zákoníku se kupujícímu poskytují základní informace nutné k uzavření kupní smlouvy obsahem těchto OP a v ostatním, zejména pokud jde o kupní cenu, údaji na webových stránkách prodávajícího; kupující prohlašuje, že tyto informace jsou pro něj dostatečně určité a srozumitelné. K těmto informacím má kupující trvalý veřejný přístup na webových stránkách prodávajícího.
 Podle §53a, odst. (1) až (3) občanského zákoníku bere kupující na vědomí, že kupní smlouva může být po svém uzavření prodávajícím archivována v elektronické i písemné podobě a je pro kupujícího přístupná na požádání u prodávajícího. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, postupem uvedeným v OP. Kupující může kontrolovat a opravovat data zadaná při objednávce za podmínek uvedených v OP. Tyto OP jsou pro kupujícího přístupné ve formě umožňující archivaci i reprodukci.
 Informace uvedené v §9, §10, §12, §13 a §19 zákona o ochraně spotřebitele (o vlastnostech, složení, materiálech, způsobu použití, pravidlech údržby a nebezpečí nesprávného použití zboží, údaje o hmotnosti, velikosti a rozměru zboží, označení výrobce nebo dovozce zboží a údaje o cenách, reklamačních podmínkách a vyřizování reklamací zboží) jsou uvedeny v OP a na webových stránkách prodávajícího u popisu zboží. Doklad o zakoupení zboží podle §16 zákona o ochraně spotřebitele (s uvedením data prodeje zboží, o jaké zboží se jedná, za jakou kupní cenu se prodává, spolu s identifikačními údaji prodávajícího) zasílá prodávající kupujícímu současně s dodávkou zboží. 
 Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data a kontaktní údaje, uvedené při objednávce zboží, jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu prodávajícího, který s nimi nakládá v souladu s tímto zákonem. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Prodávající poskytnutá osobní data uchovává a zpracovává pro účely evidence kupujícího, dodání zboží, vyřízení reklamace, případně uplatnění práv a povinností z uskutečněného internetového obchodu. Kupující uděluje souhlas s uchováním, zpracováním a použitím poskytnutých osobních údajů (jména a příjmení, adresy bydliště, adresy dodání zboží, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, bankovního spojení). Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, zpracovatele. Kupující byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením, doručeným na adresu prodávajícího. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací o zboží a službách prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
 
   
III. ZBOŽÍ
 
 Zboží k prodeji je prezentováno výhradně v elektronickém katalogu prodávajícího na jeho webových stránkách. Každé konkrétní zboží je opatřeno popisem, který obsahuje údaje o vlastnostech, složení, materiálech, způsobu použití, pravidlech údržby a nebezpečí nesprávného použití zboží, dále údaje o hmotnosti, velikosti a rozměru zboží, označení výrobce nebo dovozce zboží a obvykle i vyobrazení zboží. 
 Prodávající nabízí k prodeji zboží vždy aktuálně umístěné v elektronickém katalogu, jehož jednostranné změny si prodávající vyhrazuje. 
 
 
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
 Kupní ceny jsou uvedeny u každého zboží včetně daně z přidané hodnoty (případně s jejím vyčíslením zvlášť) v elektronickém katalogu prodávajícího. Kupní cena je v platnosti po dobu, kdy je uvedena v elektronickém katalogu respektive na webovém rozhraní. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupních cen zboží. Cenové nabídky zboží na webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 Kupní cenu zboží může kupující podle své volby uhradit dobírkou, bankovním převodem nebo na základě dohody s prodávajícím hotově. 
 Při platbě kupní ceny v hotovosti a na dobírku je kupní cena boží splatná při převzetí zboží. Kupující obdrží doklad o zaplacení osobně od prodávajícího nebo jako součást zásilky na dobírku.  
 Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy, před odesláním zboží. Řádný daňový doklad (fakturu) odesílá prodávající kupujícímu elektronickou formou, na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, zpravidla do pěti pracovních dnů po přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě kupní ceny je kupující povinen uvádět prodávajícím sdělený variabilní symbol platby. Bezhotovostní úhrada se považuje za provedenou až okamžikem připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího.
 
 
V. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 
 Zboží z elektronického katalogu prodávajícího kupující objednává telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní na webových stránkách prodávajícího.
 Při telefonickém objednání zboží je kupní smlouva uzavřena ústní, telefonickou dohodou prodávajícího a kupujícího a úplnou shodou na všech podmínkách prodeje a koupě. Při e-mailovém objednání zboží je kupní smlouva uzavřena e-mailovou, korespondenční dohodou prodávajícího a kupujícího a úplnou shodou na všech podmínkách prodeje a koupě.
 Při objednávání zboží na webovém rozhraní prodávajícího se kupující registruje na webové stránce prodávajícího a poté může přistupovat do svého uživatelského účtu. Při registraci je kupující povinen uvádět registrační údaje pravdivě a úplně, jinak odpovídá prodávajícímu za škody tím vzniklé. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti. Na svém uživatelském účtu může kupující provádět objednávání zboží jeho umístěním do nákupního košíku. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo OP. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na svém uživatelském účtu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Až do doby odeslání objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, případně opravovat chyby v objednávce. Objednávku kupující odesílá kliknutím na tlačítko POTVRDIT OBJEDNÁVKU. Kupní smlouva je uzavřena doručením oznámení prodávajícího, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, že objednávka byla přijata. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné potvrzení objednávky elektronicky, telefonicky či písemně, nebo objednávku zcela odmítnout.
 Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek prodávajícího a webového rozhraní, včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání či opomenutí, které by mohly mít za následek porušení autorských práv prodávajícího. 
 
 
VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ A NÁKLADY NA DODÁNÍ
 
 Dodání zboží se uskutečňuje vyzvednutím zboží v sídle prodávajícího nebo odesláním zboží kupujícímu ve formě poštovního balíku České pošty, s.p.
 Zboží nebude kupujícímu vydáno nebo pro kupujícího odesláno před úplným uhrazením jeho kupní ceny; do té doby není prodávající s dodáním zboží v prodlení. 
 Při dodávce formou poštovního balíku se kupujícímu zboží doručuje na adresu uvedenou v objednávce, resp. sjednanou v kupní smlouvě. Kupující je povinen zajistit převzetí dodávaného zboží na této doručovací adrese; porušení této povinnosti jde k tíži a na náklady kupujícího. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady s opakovaným doručováním zboží spojené. Opakované doručování nevyzvednutého zboží však není prodávající povinen činit, ale má právo zboží uskladnit na náklady kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pracovníku České pošty, s.p. Podpisem dokladu o převzetí zboží kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Obsahem zásilky je kromě zboží samotného rovněž záruční list. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží formou poštovního balíku. Tyto náklady činí 120,-Kč za jednu zásilku. V případě koupě zboží v kupní ceně nad 3.500,-Kč, poskytuje prodávající dodání zboží zdarma; náklady spojené s opakovaným dodáváním zásilky i náklady na případné uskladnění zboží však kupující hradí v plné výši.
 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho dodáním, za podmínky zaplacení celé kupní ceny zboží. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží; totéž platí, pokud si kupující odeslané zboží nevyzvedne na udané doručovací adrese.
 
 
II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
 Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
 Právo na odstoupení se netýká kupních smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a na dodávku novin, periodik a časopisů.
 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Doručením oznámení o odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší.
 Zboží musí být při odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu vráceno do deseti dnů od doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu. V případě porušení této povinnosti, vzniká kupujícímu povinnost hradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, kterou který je prodávající oprávněn započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 Zboží musí být při odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené a neopotřebené, jinak vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, který je prodávající oprávněn započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Při vrácení již použitého mlýnku si prodávající účtuje poplatek 20% z ceny zboží.
 
 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 
 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má zejména jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či prodávajícím popsané, nebo jakož i jakost a užitné vlastnosti pro toto zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, pro který se takové zboží obvykle používá. 
 Má- li zboží vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 Prodávající přijímá reklamace zboží v místě svého podnikání dle údajů v OP. Při reklamaci zboží musí kupující uvést, jaké zboží reklamuje, jaké vady zboží vytýká a jaký reklamační nárok uplatňuje. Současně musí reklamované zboží doručit prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o provedené reklamaci s údajem tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamační opravy se provádějí výhradně u výrobce zboží. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; pokud se provádí odstranění reklamované vady u výrobce, platí dohodnutá lhůta na vyřízení reklamace v trvání 60 dnů. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu zboží v délce uvedené v záručním listu. Záruční doby se u jednotlivých druhů zboží liší a jsou uvedeny u popisu zboží v elektronickém katalogu prodávajícího. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na vady a poruchy vzniklé mechanickým poškozením, neodborným zacházení, ani na následky působení vnějších vlivů, proti nimž není zboží ze své podstaty odolné.
 Kupující je povinen dodané zboží ihned po převzetí rozbalit, podrobně s odbornou péčí zkontrolovat a vyzkoušet v provozu; případné vady je kupující povinen okamžitě písemně vytknout prodávajícímu, jinak se nemůže domáhat nároků z vad dodaného zboží. Později vzniklé vady je kupující povinen prodávajícímu písemně vytknout vždy okamžitě po jejich zjištění, jinak se nemůže domáhat nároků z vad zboží.  
 
 
IX. DORUČOVÁNÍ
 
 Pro jakékoli písemnosti a zprávy související s obchody prodávajícího a kupujícího platí, že je lze doručit podle volby odesílatele se stejnými účinky písemnou, nebo elektronickou formou.
 Pro písemnou formu platí písemnost za doručenou okamžikem, kdy adresát písemnost převzal, nebo kdy jí odmítl převzít, nebo kdy byla vrácena odesílateli jako nedoručitelná, nebo dnem, kdy byla ve formě doporučeného dopisu či dopisu na doručenku pro adresáta uložena na poště, což platí i v případě, že se adresát o jejím doručení nedozvěděl. Doručovací adresou je adresa prodávajícího, uvedená v platných OP a adresa kupujícího uvedená v objednávce zboží.
 Pro elektronickou formu platí písemnost za doručenou okamžikem doručení elektronické zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího, uvedenou v platných OP a adresu kupujícího, uvedenou v objednávce zboží.
 
  
 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
 Prodávající uvádí, že není formálních kodexů chování, které by pro něj byly závazné nebo které by se zavázal dobrovolně dodržovat, zaručuje však, že při svých obchodech postupuje důsledně v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. 
 Zájmem a snahou prodávajícího je bezvýhradná a úplná spokojenost kupujícího s osobou prodávajícího i se zbožím a službami, které poskytuje.
 
V Klatovech dne 1.2.2017
 
 
Tyto obchodní podmínky (OP) jsou platné a závazné po dobu, po kterou jsou uveřejněny na webových stránkách prodávajícího; v případě jejich změn či doplnění je nahrazují OP později uveřejněné 

 

Prodávající:

Barbora Bouřilová

IČO : 04911776

SÍDLO : Vančurova 52, Klatovy 33901

tel. + 420 720 935 556

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.